نحوه مصرف

نوع محصول خود را انتخاب کنید

مزارع گندم – جو – چاودار – برنج – ذرت و محصولات مشابه

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.

مزارع دیم

بعد از بذرمال نمودن اقدام به کشت نمایید. سپس بعد از 10 الی 15 روز (هنگام رویش گیاه) اقدام به کوددهی با کود اوره (ازت) نمایید. سپس کود هیومیک گرانول را به مقدار 300 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع زمین بصورت پاششی کوددهی نمایید. هیومیک موجود در گرانول به تدریج آزاد شده و باعث رشد و نمو گیاه می شود. درضمن به علت خاصیت جذب آب گرانول هیومیک، ( اصلان هیومیک به اندازه 20 برابر وزن خود توانایی جذب و نگاهداری آب را دارد ) مزرعه تحت کشت دیم بعد از دریافت اولین باران، مقدار زیادی آب را درخود جذب می نماید و به مرور زمان در اختیار خاک و ریشه گیاه قرار می دهد.

آبیاری سنتی (غرقابی)

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.

آبیاری بارانی

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید.

آبیاری قطره ای

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت یا در حین کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد. (درمورد ذرت علوفه ای ودانه ای بعد ازرویش گیاه یا 7 الی 10روز بعداز کاشت)

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 60 الی 70 روز بعد از کاشت

4 – مرحله شیری یا خمیری دانه ( اوایل میوه دهی محصول یا دراوایل تشکیل دانه )، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 3-2 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر 2-1 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

مزارع چغندرقند – پنبه – سویا - آفتابگردان و محصولات مشابه

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.

آبیاری سنتی (غرقابی)

مقدار 1.5-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.

آبیاری بارانی

مقدار 1.5-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.

آبیاری قطره ای

مقدار 1.5-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 40 الی 50 روز بعد از کاشت

4 – اتمام گل دهی طبق در آفتابگردان و یا تشکیل غده در چغندر یا تشکیل نیام یا غلاف دانه، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 4-2 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر 2-1 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

مزارع سیب زمینی

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. سپس 1 لیتر اصلان هیومیک را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید.

مزارع سیب زمینی

مفدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین را با مقدار آب متناسب با آبیاری زمین کاملا مخلوط نموده و زمین مورد نظر را آبیاری نمایید.بطور مثال اگر 1000 مترمربع زمین را با 250 لیتر آب آبیاری می نماید، مقدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک را در 250 لیتر آب مخلوط نموده و شروع به آبیاری کنید.
در صورت استفاده از سمپاش، مقدار 4-2 لیتر اصلان هیومیک را در مخزن سمپاش ریخته و برای مقدار 1000 مترمربع زمین، با سمپاش اسپری نمایید. نکته مهم این است که در صورت اسپری بر روی گیاه، جهت جلوگیری از ایجاد لکه بر روی برگها، بهتر است اوایل صبح یا موقع غروب اسپری گردد.

آبیاری بارانی

مقدار 8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.

آبیاری قطره ای

مقدار 8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت میزان 1.5-1 لیتر اصلان هیومیک را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید. که این مرحله بسیار مهم است.

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت و همزمان با رویش گیاه

3 – 45 الی 50 روز بعد از کاشت

4 – اوایل میوه دهی محصول یا اوایل شروع رشد غده در سیب زمینی می باشد که این مرحله بسیار مهم است.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 8-4 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر 2-1 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

مزارع حبوبات، انواع لوبیا، نخود، بافلا، عدس و محصولات مشابه

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.

مزارع دیم

بعد از بذرمال نمودن اقدام به کشت نمایید. سپس بعد از 10 الی 15 روز (هنگام رویش گیاه) اقدام به کوددهی با کود اوره (ازت) نمایید. سپس کود هیومیک گرانول را به مقدار 300 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع زمین بصورت پاششی کوددهی نمایید. هیومیک موجود در گرانول به تدریج آزاد شده و باعث رشد و نمو گیاه می شود. درضمن به علت خاصیت جذب آب گرانول هیومیک، ( اصلان هیومیک به اندازه 20 برابر وزن خود توانایی جذب و نگاهداری آب را دارد ) مزرعه تحت کشت دیم بعد از دریافت اولین باران، مقدار زیادی آب را درخود جذب می نماید و به مرور زمان در اختیار خاک و ریشه گیاه قرار می دهد.

آبیاری سنتی (غرقابی)

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت که این مرحله کوددهی بسیار مهم می باشد

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 60 الی 70 روز بعد از کاشت

4 – اواسط میوه دهی یا اوایل تشکیل غلاف دانه که این مرحله کوددهی بسیار مهم می باشد

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 3-2 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر 2-1 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

مزارع سبزیجات، صیفی جات و محصولات گلخانه ای

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.

آبیاری سنتی (غرقابی)

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.

آبیاری بارانی

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.

آبیاری قطره ای

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.

از جمله گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار، هندوانه، پیاز، کرفس، کدو، هویج، تربچه، اسفناج، سیر، بامیه، کاهو، کلم، گل کلم، جعفری و محصولات مشابه

 

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 45 الی 50 روز بعد از کاشت

4 – اوایل میوه دهی یا تشکیل دانه یا محصول، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

روش مصرف در کاشت نهال یا نشاء محصولات فوق :

در صورت کاشت نشاء یا نهال، ابتدا مقدار نیم لیتر از اصلان هیومیک را با 100لیتر آب کاملا مخلوط نمایید. سپس ریشه نهال یا نشاء را در این ظرف حاوی کود کاملا فرو برده و اقدتم به کاشت نمایید. باقیمانده کود مورد استفاده را به خاک نهال ها و نشاءهای کاشته شده اسپری نمایید. مراحل بعدی کوددهی به روش فوق می باشد.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 4-2 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر20-10 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

باغات و انواع درختان میوه

نوع کشت خود را انتخاب کنید

آبیاری سنتی (غرقابی)

در این نوع آبیاری، مقدار لازم از اصلان هیومیک را در بشکه ریخته و بصورت مخلوط در آب ورودی مزرعه حل شده و کوددهی می گردد. در این نوع آبیاری بهتر است 45 دقیقه آخر آبیاری کوددهی شود تا کود همراه با آب به اعماق پائین تر از ریشه محصول رسوخ نکند.

آبیاری بارانی

در این نوع سیستم آبیاری، مقدار لازم از اصلان هیومیک را بصورت 40 سی سی به ازای هر درخت در حداقـل 1000 برابر آب، در استخر مربوطه حل شده و آبیاری گردد. جهت استفاده بهینه از اصلان هیومیک و جلوگیری از رسوب آن در برگ وساقه های گیاه، در نیم ساعت آخر فقط آب خالی مصرف شود.

سیب، گلابی، گیلاس، انگور، گیلاس، آلبالو، زردآلو، آلوچه، موز، نارنگی و پرتقال، فندق، زیتون، گردو،تمشك، انجیر، به، و محصولات مشابه

 

محصول اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:
هنگام کاشت نهال :

بدینصورت که در یک ظرف مقدار1 لیتر از اصلان هیومیک را با 5 لیتر آب مخلوط کرده و سپس ریشه نهال را در محلول فوق فروبرده و اقدام به کاشت نمایید. 

در اوایل فصل بهار در زمان اولین آبیاری :

مقدار 40 سی سی اصلان هیومیک به ازای هر درخت محاسبه کرده و با 5 برابر آب مخلوط نموده و در سایه انداز درخت، روی خاک اسپری نمایید.

اوایل میوه دهی یا زمانی که درخت دارای میوه های کوچک است :

مقدار 40 سی سی اصلان هیومیک به ازای هر درخت محاسبه کرده و با 5 برابر آب مخلوط نموده و در سایه انداز درخت، روی خاک اسپری نمایید.

25 روز مانده به برداشت محصول :

مقدار 40 سی سی اصلان هیومیک به ازای هر درخت محاسبه کرده و با 5 برابر آب مخلوط نموده و در سایه انداز درخت، روی خاک اسپری نمایید.

توجـه :

1- هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

2- با مصرف اصلان هیومیک، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

چمن و یونجه و یولاف وشبدر

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک برای 100 کیلو بذر کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. سپس 1 لیتر اصلان هیومیک را در 10 لیتر آب حل نموده و از محلول فوق کنار هر غده بذری 100 سی سی استعمال نمایید.

آبیاری بارانی

مقدار 3-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.

در مزارع یونجه و یولاف وشبدر

قبل از کاشت بذر، برای آماده سازی خاک، مقدار 2-1 لیتر از اصلان هیومیک را به ازای هر 1000 مترمربع زمین مخلوط نموده، روی خاک اسپری کنید.

مقدار مصرف:

مفدار 3-2 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین را در مقدار آب متناسب با آبیاری، کاملا حل نموده و اسپری نمایید.

زمان های مصرف :

1 – اوایل فصل بهار

2 – 20 الی 25 روز بعد از اولین مصرف

3 – بعد از هر برداشت یونجه و ...

گل های آپارتمانی، تزئینی، گلخانه ای و گل های پرورشی

نوع کشت خود را انتخاب کنید

مصرف بذر مال

قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید. قبل از کاشت، 15 سی سی اصلان هیومیک را برای هر یک کیلو بذر کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.

آبیاری بارانی

قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید. مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید. مدت زمان 30دقیقه، بهترین زمان برای انتقال مواد موثر اصلان هیومیک به ریشه گیاهان می باشد و به نحو مطلوب جذب خاک و ریشه می گردد.

آبیاری قطره ای

مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 45 الی 50 روز بعد از کاشت

روش مصرف در کاشت نهال یا نشاء محصولات فوق :

در صورت کاشت نشاء یا نهال، ابتدا مقدار نیم لیتر از اصلان هیومیک را با 100لیتر آب کاملا مخلوط نمایید. سپس ریشه نهال یا نشاء را در این ظرف حاوی کود کاملا فرو برده و اقدتم به کاشت نمایید. باقیمانده کود مورد استفاده را به خاک نهال ها و نشاءهای کاشته شده اسپری نمایید. مراحل بعدی کوددهی به روش فوق می باشد.

مزارع چای

روش و میزان استفاده :

مقدار8-4 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 40-20 لیتر اب حل نموده و بصورت دستی در دوطرف ردیف کاشته شده چای، برروی خاک پاشیده شود.

 

زمانهای مصرف :

1 – قبل از کاشت محصولات فوق، ابتدا خاک مورد کاشت را به میزان 1 لیتر به ازای هر 1000 مترمربع زمین، اسپری کرده سپس اقدام به کاشت نمایید.

2 – اصولا در هر زمان می توان از اصلان هیومیک در مزترع چای استفاده نمود، ولی بهترین زمان مصرف، 30 الی 45 روز قبل از هر برداشت محصول است.