محصولات

اصلان هیومیک 26 لیتری

اطلاعات بیشتر

اصلان هیومیک 13 لیتری

اطلاعات بیشتر

اصلان هیومیک 6 لیتری

اطلاعات بیشتر

اصلان هیومیک 1 لیتری

اطلاعات بیشتر

اصلان هیومیک 250 سی سی

اطلاعات بیشتر

گرانول لئوناردیت Magic Leon

اطلاعات بیشتر

اصلان هیومیک مایع 26 لیتری

مجموع ماده ارگانیک 20%
مجموع اسید هیومیک + اسید فولویک 12%
PH 8-10

اصلان هیومیک مایع 26 لیتری حاوی 12 درصد اسیدهیومیک و اسیدفولویک، یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آبشویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند. هنگامی که اصلان هیومیک به خاک رسی اضافه می شود باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشدونمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری برای حفظ آب را اضافه می کند. بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید. اصلان هیومیک یک کود کامل ارگانیک می باشد که در تمام محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای استفاده می شود.

 • ساختار و دانه بندی خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت آبگیری خاک (توانایی نگاهداشتن آب به مقدار 20برابر وزن خود) را افزایش می دهد.
 • تقسیم سلولی را تسریع می کند، درنتیجه موجب تسریع رشد و توسعه گیاه می شود.
 • مقاومت گیاه را دربرابر کم آبی و شوری و سرما افزایش می دهد.
 • تشکیل و رشد ریشه را تسریع می کند وبا تسریع تشکیل سلولهای ممبران ریشه، مواد مغذی زیادی توسط گیاه جذب می شود.
 • باعث جوانه زنی و شکوفه دهی سریعتر گیاه می شود.
 • زمین های اسیدی وقلیایی را خنثی می کند وبا ازبین بردن املاح و آهک اضافی، PH خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) به بالاترین سطح ممکن می رساند.
 • کارایی دیگر کودهای مصرفی را افزایش می دهد و باجلوگیری از هدررفتن منابع تغذیه ای بخصوص نیترات، بازدهی را افزایش می دهد.
 • کارایی یک لیتر اصلان هیومیک برابر است با 8 تن کود حیوانی.
 • با عمل کردن بعنوان یک کلاته کننده طبیعی، عناصر ماکرو و میکرو خاک را به شکل قابل جذب برای گیاه درمی آورد.
 • دیواره سلولی میوه (محصول) را ضخیم تر می کند، بنابراین مدت زمان نگهداری در انبار و سردخانه افزایش می یابد.

اصلان هیومیک مایع 13 لیتری

مجموع ماده ارگانیک 20%
مجموع اسید هیومیک + اسید فولویک 12%
PH 8-10

اصلان هیومیک مایع 13 لیتری حاوی 12 درصد اسیدهیومیک و اسیدفولویک، یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آبشویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند. هنگامی که اصلان هیومیک به خاک رسی اضافه می شود باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشدونمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری برای حفظ آب را اضافه می کند. بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید. اصلان هیومیک یک کود کامل ارگانیک می باشد که در تمام محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای استفاده می شود.

 • ساختار و دانه بندی خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت آبگیری خاک (توانایی نگاهداشتن آب به مقدار 20برابر وزن خود) را افزایش می دهد.
 • تقسیم سلولی را تسریع می کند، درنتیجه موجب تسریع رشد و توسعه گیاه می شود.
 • مقاومت گیاه را دربرابر کم آبی و شوری و سرما افزایش می دهد.
 • تشکیل و رشد ریشه را تسریع می کند وبا تسریع تشکیل سلولهای ممبران ریشه، مواد مغذی زیادی توسط گیاه جذب می شود.
 • باعث جوانه زنی و شکوفه دهی سریعتر گیاه می شود.
 • زمین های اسیدی وقلیایی را خنثی می کند وبا ازبین بردن املاح و آهک اضافی، PH خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) به بالاترین سطح ممکن می رساند.
 • کارایی دیگر کودهای مصرفی را افزایش می دهد و باجلوگیری از هدررفتن منابع تغذیه ای بخصوص نیترات، بازدهی را افزایش می دهد.
 • کارایی یک لیتر اصلان هیومیک برابر است با 8 تن کود حیوانی.
 • با عمل کردن بعنوان یک کلاته کننده طبیعی، عناصر ماکرو و میکرو خاک را به شکل قابل جذب برای گیاه درمی آورد.
 • دیواره سلولی میوه (محصول) را ضخیم تر می کند، بنابراین مدت زمان نگهداری در انبار و سردخانه افزایش می یابد.

اصلان هیومیک مایع 6 لیتری

مجموع ماده ارگانیک 20%
مجموع اسید هیومیک + اسید فولویک 12%
PH 8-10

اصلان هیومیک مایع 6 لیتری حاوی 12 درصد اسیدهیومیک و اسیدفولویک، یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آبشویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند. هنگامی که اصلان هیومیک به خاک رسی اضافه می شود باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشدونمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری برای حفظ آب را اضافه می کند. بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید. اصلان هیومیک یک کود کامل ارگانیک می باشد که در تمام محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای استفاده می شود.

 • ساختار و دانه بندی خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت آبگیری خاک (توانایی نگاهداشتن آب به مقدار 20برابر وزن خود) را افزایش می دهد.
 • تقسیم سلولی را تسریع می کند، درنتیجه موجب تسریع رشد و توسعه گیاه می شود.
 • مقاومت گیاه را دربرابر کم آبی و شوری و سرما افزایش می دهد.
 • تشکیل و رشد ریشه را تسریع می کند وبا تسریع تشکیل سلولهای ممبران ریشه، مواد مغذی زیادی توسط گیاه جذب می شود.
 • باعث جوانه زنی و شکوفه دهی سریعتر گیاه می شود.
 • زمین های اسیدی وقلیایی را خنثی می کند وبا ازبین بردن املاح و آهک اضافی، PH خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) به بالاترین سطح ممکن می رساند.
 • کارایی دیگر کودهای مصرفی را افزایش می دهد و باجلوگیری از هدررفتن منابع تغذیه ای بخصوص نیترات، بازدهی را افزایش می دهد.
 • کارایی یک لیتر اصلان هیومیک برابر است با 8 تن کود حیوانی.
 • با عمل کردن بعنوان یک کلاته کننده طبیعی، عناصر ماکرو و میکرو خاک را به شکل قابل جذب برای گیاه درمی آورد.
 • دیواره سلولی میوه (محصول) را ضخیم تر می کند، بنابراین مدت زمان نگهداری در انبار و سردخانه افزایش می یابد.

اصلان هیومیک مایع 1 لیتری

مجموع ماده ارگانیک 20%
مجموع اسید هیومیک + اسید فولویک 12%
PH 8-10

اصلان هیومیک مایع 1 لیتری حاوی 12 درصد اسیدهیومیک و اسیدفولویک، یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آبشویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند. هنگامی که اصلان هیومیک به خاک رسی اضافه می شود باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشدونمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری برای حفظ آب را اضافه می کند. بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید. اصلان هیومیک یک کود کامل ارگانیک می باشد که در تمام محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای استفاده می شود.

 • ساختار و دانه بندی خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت آبگیری خاک (توانایی نگاهداشتن آب به مقدار 20برابر وزن خود) را افزایش می دهد.
 • تقسیم سلولی را تسریع می کند، درنتیجه موجب تسریع رشد و توسعه گیاه می شود.
 • مقاومت گیاه را دربرابر کم آبی و شوری و سرما افزایش می دهد.
 • تشکیل و رشد ریشه را تسریع می کند وبا تسریع تشکیل سلولهای ممبران ریشه، مواد مغذی زیادی توسط گیاه جذب می شود.
 • باعث جوانه زنی و شکوفه دهی سریعتر گیاه می شود.
 • زمین های اسیدی وقلیایی را خنثی می کند وبا ازبین بردن املاح و آهک اضافی، PH خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) به بالاترین سطح ممکن می رساند.
 • کارایی دیگر کودهای مصرفی را افزایش می دهد و باجلوگیری از هدررفتن منابع تغذیه ای بخصوص نیترات، بازدهی را افزایش می دهد.
 • کارایی یک لیتر اصلان هیومیک برابر است با 8 تن کود حیوانی.
 • با عمل کردن بعنوان یک کلاته کننده طبیعی، عناصر ماکرو و میکرو خاک را به شکل قابل جذب برای گیاه درمی آورد.
 • دیواره سلولی میوه (محصول) را ضخیم تر می کند، بنابراین مدت زمان نگهداری در انبار و سردخانه افزایش می یابد.

اصلان هیومیک مایع 250 سی سی

مجموع ماده ارگانیک 20%
مجموع اسید هیومیک + اسید فولویک 12%
PH 8-10

اصلان هیومیک مایع 1 لیتری حاوی 12 درصد اسیدهیومیک و اسیدفولویک، یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب عناصر به گیاه کرده، از آبشویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند. هنگامی که اصلان هیومیک به خاک رسی اضافه می شود باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشدونمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری برای حفظ آب را اضافه می کند. بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید. اصلان هیومیک یک کود کامل ارگانیک می باشد که در تمام محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای استفاده می شود.

 • ساختار و دانه بندی خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت آبگیری خاک (توانایی نگاهداشتن آب به مقدار 20برابر وزن خود) را افزایش می دهد.
 • تقسیم سلولی را تسریع می کند، درنتیجه موجب تسریع رشد و توسعه گیاه می شود.
 • مقاومت گیاه را دربرابر کم آبی و شوری و سرما افزایش می دهد.
 • تشکیل و رشد ریشه را تسریع می کند وبا تسریع تشکیل سلولهای ممبران ریشه، مواد مغذی زیادی توسط گیاه جذب می شود.
 • باعث جوانه زنی و شکوفه دهی سریعتر گیاه می شود.
 • زمین های اسیدی وقلیایی را خنثی می کند وبا ازبین بردن املاح و آهک اضافی، PH خاک را تصحیح می کند.
 • ظرفیت تبادل کاتیونی خاک (CEC) به بالاترین سطح ممکن می رساند.
 • کارایی دیگر کودهای مصرفی را افزایش می دهد و باجلوگیری از هدررفتن منابع تغذیه ای بخصوص نیترات، بازدهی را افزایش می دهد.
 • کارایی یک لیتر اصلان هیومیک برابر است با 8 تن کود حیوانی.
 • با عمل کردن بعنوان یک کلاته کننده طبیعی، عناصر ماکرو و میکرو خاک را به شکل قابل جذب برای گیاه درمی آورد.
 • دیواره سلولی میوه (محصول) را ضخیم تر می کند، بنابراین مدت زمان نگهداری در انبار و سردخانه افزایش می یابد.

 

نحوه مصرف : برای گلدانهای کوچک و متوسط یک قاشق غذاخوری از اصلان هیومیک را با یک لیتر آب مخلوط کرده و محلول را روی خاک بپاشید.

برای گلدانهای بزرگ مقادیر فوق را دوبرابر کرده و استفاده نمایید.

گرانول لئوناردیت Magic Leon

مجموع ماده ارگانیک 35%
مجموع اسید هیومیک + اسید فولویک 40%
PH 3-5

در همه خاکهای کشاورزی اسیدهیومیک بطور طبیعی وجود دارد و درواقع بخش زیادی از مواد ارگانیک خاک را تشکیل می دهد. میزان ایده آل مواد آلی در خاکهای کشاورزی بین 4 تا 6 درصد است، که در خادکهای ایران بجز برخی مناطق شمال کشور میزان آن درحدود 0.1 درصد است. با استفاده از گرانول لئوناردیت Magic Leon ، رشد گیاه افزایش چشمگیری یافته و مقاومت آن دربرابر سرما، شوری و کم آبی بسیار بیشتر می شود. این کود گرانوله از ظرفیت تبادل کاتیونی CEC بالا برخوردار بوده و PH خاک را متعادل نموده و از ظرفیت آبگیری بسیار بالایی برخوردار است.

گرانول لئوناردیت Magic Leon با برخورداری از منابع غنی کربن، باکتری های مفید خاک را تحریک می کند و در سایه آن در هرنوع خاک و برای هر نوع گیاه قابل استفاده و بسیار مفید و موثر است.

گرانول لئوناردیت Magic Leon به دلیل داشتن پتانسیل بالا در استفاده اکولوژیک و تنظیم جذب نیتروژن و درنتیجه افزایش رشد و مقاومت گیاه دربرابر آفات اهمیت فراوانی در تولید محصولات زراعی و باغی و زمین های کشاورزی دارد.

 • ساختار خاک را بهبود می بخشد.
 • سبب ترد شدن (متخلخل شدن) خاک و تسهیل نفوذ آب در خاک می گردد.
 • ظرفیت هوادهی خاک را افزایش می دهد.
 • به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو خاک کمک می کند و درنتیجه نیاز به کودهای شیمیایی به نحو محسوسی کاهش می یابد.
 • دوام آن زیاد است و اثرات آن، سالیان دراز در خاک باقی می ماند.
 • مقاومت گیاه را درمقابل سرما، گرما، کم آبی و شوری افزایش می دهد.
 • مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم کاهش می یابد.
 • PH خاک را متعادل کرده و از شوری خاک می کاهد.
 • سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.
 • از سمیت کودها و عناصر اضافی خاک می کاهد.
 • با محیط زیست سازگار است و خطری برای گیاه و محیط زیست ندارد.
 • تشکیل تارهای کشنده ریشه (سلولهای ممبران ریشه) را تسریع کرده و ریشه را حجیم تر و قویتر می کند.
 • با عمل کردن بعنوان یک کلاته کننده طبیعی، عناصر ماکرو و میکرو خاک را به شکلی که قابل جذب توسط گیاه باشد تبدیل می کند.