گروه غلات (مزارع گندم، جو، چاودار، برنج، ذرت و ...)

زمان های مصرف :

1 – بلافاصله بعد از کاشت یا در حین کاشت، که این مرحله بسیار مهم می باشد. (درمورد ذرت علوفه ای ودانه ای بعد ازرویش گیاه یا 7 الی 10روز بعداز کاشت)

2 – 10 الی 15 روز بعد از کاشت

3 – 60 الی 70 روز بعد از کاشت

4 – مرحله شیری یا خمیری دانه ( اوایل میوه دهی محصول یا دراوایل تشکیل دانه )، که این مرحله بسیار مهم می باشد.

روش دوم :

بذر را طبق روش اول بااصلان هیومیک بطور کامل مخلوط نموده و اقدام به کاشت نمایید

سپس مقدار 3-2 لیتر از اصلان هیومیک به ازای هر1000مترمربع زمین، راحداکثر 2-1 روز بعداز کاشت ویادرحین کاشت با مقدار معینی ازآب، کاملا مخلوط نمایید و به روی خاک کاشته شده اسپری نمایید.

حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

1
مصرف بذر مال
قبل از کاشت، بذر هر محصول را با 1.5 الی 2 لیتر اصلان هیومیک کاملا مخلوط نمایید تا کاملا با آن آغشته گردد، سپس بذر را در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود.
2
مزارع دیم
بعد از بذرمال نمودن اقدام به کشت نمایید. سپس بعد از 10 الی 15 روز (هنگام رویش گیاه) اقدام به کوددهی با کود اوره (ازت) نمایید. سپس کود هیومیک گرانول را به مقدار 300 کیلوگرم در هر 1000 مترمربع زمین بصورت پاششی کوددهی نمایید. هیومیک موجود در گرانول به تدریج آزاد شده و باعث رشد و نمو گیاه می شود. درضمن به علت خاصیت جذب آب گرانول هیومیک، ( اصلان هیومیک به اندازه 20 برابر وزن خود توانایی جذب و نگاهداری آب را دارد ) مزرعه تحت کشت دیم بعد از دریافت اولین باران، مقدار زیادی آب را درخود جذب می نماید و به مرور زمان در اختیار خاک و ریشه گیاه قرار می دهد.
3
آبیاری سنتی (غرقابی)
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین، به آب ورودی اصلی مزرعه اضافه نمایید تا از طریق نهرهای کوچک جذب خاک و ریشه گردد.
4
آبیاری بارانی
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین درمیزان آب مورد استفاده در30 دقیقه انتهای آبیاری، کاملا حل نموده و کوددهی نمایید.
5
آبیاری قطره ای
مقدار 2-1 لیتر اصلان هیومیک به ازای هر 1000 مترمربع زمین در مقدار 1000 لیتر اب حل نموده و شروع به آبیاری و کوددهی نمایید.