محصولات زراعی(گندم،جو،ذرت،کلزا،حبوبات،سویا،پنبه،آفتابگردان،چغندرقندو....)_گرانول

اصلان هیومیک را درهردوره از زمان زراعت می توان استفاده نمود ولی پیشنهاد می گردد در زمانهای توصیه شده زیر مصرف گردد:

 

زمان های مصرف :

  1. قبل از کاشت.

  2. همزمان با کاشت.ابتدای فاز زایشی.

مقدار مصرف:

  1. 600الی-400کیلوگرم در هکتار.

 

توجـه:

  1. حداکثر 48 ساعت بعداز کوددهی نسبت به آبیاری زمین اقدام نمایید.

  2.  هدف، رساندن مقادیر توصیه شده از اصلان هیومیک به ریشه گیاه می باشد.

  3. با مصرف این محصول، استفاده از کودهای شیمیایی و فضولات حیوانی را حداقل 30% کاهش دهید.

  4. در صورت بالا بودن املاح و شوری آب و خاک زمین مورد کاشت حتما مقادیر حداکثر را استفاده نمایید.