اخبار

امضا تفاهم نامه همکاری علمی تحقیقاتی شرکت با اداره کل محیط زیست استان

۱۳۹۵/۸/۱

در طی برگزاری جلسات متعدد در خصوص جایگزینی کود اصلان هیومیک با کودهای دامی به لحاظ کاهش اثرات سوء زیست محیطی...